Opći uvjeti

Opći i posebni uvjeti kao i upute sastavni su dio svih naših aranžmana te su prilog katalogu i cjeniku.

Putnik je prilikom potpisivanja Ugovora o putovanju upoznat s općim uvjetima i uputama i potpuno je suglasan sa njima! Također su sastavni dio ugovora odnosno vouchera, koji sklapaju TA Palma d.o.o (u nastavku Ta Palma), odnosno odgovorna agencija i putnik koji se prijavljuje za određeni turistički aranžman.

Za katalog Svijet i Arabeske, uz Opće uvjete vrijede i posebni uvjeti (objavljeni ispod općih uvjeta).

Putnik se može prijaviti za turistički aranžman u organizaciji Ta Palma, u bilo kojoj Palminoj poslovnici ili ovlaštenoj agenciji. Prilikom prijave, Ta Palma i putnik sklapaju ugovor, koji je ujedno i potvrda rezervacije i sadrži podatke o putnikovom turističkom aranžmanu ili se odnosi na program aranžmana, gdje su ti podaci navedeni. Prilikom prijave putnik je dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente, koje zahtjeva program putovanja, te platiti akontaciju i trošak prijave, odnosno rezervacije. Ta Palma za svoje usluge naplaćuje naručitelju standardne rezervacijske troškove i troškove za sastavljanje ugovora za prodaju turističkih aranžmana u visini 7,50 € na prijavu kod jednodnevnih putovanja-izleta i 15,00 € na prijavu (voucher) za ostala raspisana putovanja, odnosno 25,00 € kod putovanja, pripremljenih po narudžbi, što je objavljeno na vidljivom mjestu u Palminim poslovnicama. U slučaju, da putnik prilikom prijave ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove odnosno posljedice, nastale zbog netočnih podataka.

Prijava putnika je obvezujuća. Od nje je moguće odustati samo u skladu s odredbama o putnikom otkazu putovanja navedenih u Općim uvjetima. Obvezujućom prijavom smatra se, osim pisane prijave ili potpisanog ugovora, svaka narudžba proslijeđena usmeno ili pismeno koja sadržava ime i prezime putnika i ostalih suputnika, broj kreditne kartice ili identifikaciju drugog platnog instrumenta, uplatu prijave ili njezina dijela, uplatu troškova prijave odnosno rezervacije ili konkludentnu radnju koja potvrđuje da je putnik proslijedio obvezujuću prijavu ili prijavu koja sadržava bilo koji od navedenih podataka. Ukoliko u katalogu ne pronađete željenu destinaciju ili objekt, rado ćemo vam posredovati rezervaciju po vašoj želji. Prilikom sastavljanja kompleksnih ponuda potrebno je uplatiti 30,00 € (za rezervaciju do 10 dana prije polaska 30% predviđene vrijednosti aranžmana), kao garanciju za izvedbu rezervacije. U slučaju potvrde rezervacije uplaćeni iznos se uračunava u konačni iznos, a u slučaju ukoliko se predomislite te ne potvrdite rezervaciju, novac zadržavamo kao trošak izvedbe rezervacije. Za svaku promjenu već potvrđene rezervacije, potrebno je platiti iznos od 15,00 €. Ukoliko putnik ili agencija u kojoj je uplatio aranžman u potpunosti ne plate aranžman u predviđenom roku, smatra se da je aranžman otkazan.

Organizator zadržava pravo obračunati troškove otkazivanja u skladu s točkom OTKAZ PUTOVANJA. Prilikom rezervacije, na upit (RQ-request), putnik plaća polog u visini koja je određena ljestvicom troškova otkaza odgovornog organizatora i predviđenog datuma polaska i koja nije manja od 42,00 €. Putnik prilikom prijave potpisuje ugovor o rezervaciji (prijavnicu). Na taj način sve, što je navedeno u tim uvjetima odnosno uvjetima odgovornog organizatora, postaje pravna obveza, kako za putnika tako i za organizatora, ukoliko odgovorni organizator takvu rezervaciju nakon provjere i potvrdi. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom (po dogovoru ili ponudi) od strane organizatora, vrijede uvjeti za sklapanje ugovora, koji su označeni na opcijskom dokumentu. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili „ stop bookinga“ (stop prodaje).

Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu na blagajni Ta Palma ili kod ovlaštene agencije, odnosno Ta Palma dobije doznaku na svoj transakcijski račun. Prilikom prijave putnik plaća akontaciju u iznosu od 30 % cijene aranžmana, odnosno onoliko, koliko je navedeno u programu putovanja i troškove rezervacije. Preostali dio putnik mora platitit najmanje 14 dana prije početka putovanja, odnosno onako kako je navedeno u programu. U slučaju, da preostali dio cijene aranžmana putnik ili ovlaštena agencija u kojoj je putnik napravio rezervaciju ne plati u predviđeno roku, smatra se da je otkazao putovanje i tada se upotrebljavaju odredbe o putnikovom otkazu aranžmana iz ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane.

Pravovremeno i u ukupnom iznosu plaćeno putovanje, prijavnina i troškova prijave putniku jamče, po uvjetima, određenim u ovim općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane, odnosno po uvjetima određenim u posebnim uvjetima poslovanja ili programa, sudjelovanje odnosno slobodno mjesto na pojedinačnom turističkom aranžmanu ili putovanju. Putnik je prilikom polaska dužan pokazati dokument o plaćenom aranžmanu (ugovor/voucher ili/i potvrdu o uplati); u suprotnom je moguće da odgovorna osoba na putovanju putnika ne primi na putovanje, odnosno aranžman. Putnik može plaćati gotovinom ili drugim predviđenim sredstvom plaćanja. U skladu s uvjetima bezgotovinskog poslovanja financijskih institucija kod izvršenog bezgotovinskog plaćanja (kreditne kartice, Maestro, bankovna kartica...) turističkog aranžmana ili druge Palmine usluge Ta Palma ni u kom slučaju ne može isplatiti gotovinu ako bude trebalo vratiti uplaćeni iznos, ali putnik može zahtijevati povrat novca ako na njega ima pravo. Kada za putnika turistički aranžman rezervira ovlaštena turistička agencija, sve odredbe iz ove točke vrijede i za ovlaštenu turističku agenciju.

Cijene putovanja su određene programom i cjenikom putovanja ili ljetovanja, te vrijede od dana objave programa. Putnik je uz osnovnu cijenu turističkog aranžmana dužan platiti i sve doplate (avionske, lučke, sigurnosne pristojbe, vize, doplate za gorivo, itd.) koje se, ukoliko već nisu uračunata u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju zajedno s osnovnom cijenom aranžmana te mogućim neobaveznim doplatama u konačnu cijenu i tako na temelju ugovora o putovanju predstavljaju konačnu obvezu putnika. Ta Palma zadržava pravo za moguću promjenu cijene zbog promjene tečajne valute ili promjene tarifa prijevoznika, koje utječu na cijenu putovanja, u skladu s zakonom, koji uređuje obveze i propise, koji su valjani u Republici Sloveniji.

O mogućim promjenama cijene putovanja Ta Palma putnika obavještava 20 dana prije polaska. Ta Palma može u programu odrediti, da putnik usluge, koje će biti pružene tokom putovanja, plati na licu mjesta. U tom slučaju Ta Palma ne nastupa kao organizator, niti kao posrednik, već kao informator. U tom se slučaju svi reklamacijski zahtjevi odnose na izvođača usluge na samoj destinaciji. Ta Palma u programu može navesti cijenu aranžmana, a pri tom dodati i da se cijena može povećati ukoliko će se prijaviti određeni broj putnika odnosno nastupe drugi precizno određeni uvjeti. Putnik se prijavljuje po optimalno-nižoj cijeni, ali je upoznat te suglasan s doplatom razlike između optimalnog i minimalnog sudjelovanja putnika.

U slučaju, da se za putovanje odluči manji broj putnika, o promjeni uvjeta ćemo vas obavijestiti tjedan dana prije odlaska. Ugovorna strana putovanja ili putnik ima pravo raskinuti ugovor o organizaciji putovanja ako je poskupljenje veće od 10 %. U tom slučaju ima pravo na povrat uplaćenog iznosa bez prava na naknadu štete i na eventualne troškove vize, osiguranja, cijepljenja i slične troškove. Tako niti jedna odredba ne tvrdi, da će nastupiti uvjeti za povećanje cijene aranžmana i putnik ne može odstupiti od ugovora, ukoliko bi uvjeti za povećanje cijene nastupili. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju. Ukoliko je više mogućih popusta i/ili povoljnosti, putnik može izabrati onu koja mu najviše odgovara i za koju ispunjava uvjete.

Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, u cijenu aranžmana su uračunate prijevozne, hotelske i gostinjske usluge, navedene u programu putovanja, kao i organizacija putovanja, PDV i osnovno osiguranje od nezgode. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, vrijede cijene pojedinačnog turističkog aranžmana na osobu, za smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama, bez garancije pogleda, balkona itd i nude samo osnovni smještaj. Ukoliko postoji želja za smještaj tri osobe u jednoj sobi, putnike upozoravamo, da je treći ležaj dodan u sobi i nije uvijek ekvivalentan osnovnom ležaju, ali cijena putovanja ostaje ista. Putniku tako omogućavamo, da izbjegne doplatu za smještaj u jednokrevetnoj sobi.

Ukoliko postoje posebnosti, iste su navedene u cjeniku pri svakoj pojedinoj državi. Prehrana, udobnost i ostala ponuda pod nadzorom su lokalnih turističkih organizatora. Standardi turističkih ponuda među izabranim destinacijama su različiti i ne mogu se uspoređivati. Prehrana je također prilagođena lokalnim navikama. Organizator uz sve navedeno ne odgovara za bilo kakvu usmeno ili pisanu informaciju, koju je putnik dobio na posredničkom prodajnom mjestu, isto tako ne odgovara za informacije, koje su kod pojedinih objekata napisane na Internet stranicama pojedinog objekta, jer su te informacije lokalnog karaktera i prosudbe.

Dodatne usluge su sve usluge, koje u pravilu nisu uračunate u cijenu aranžmana (jednokrevetna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti, ulaznice itd.) ili su za njih prema programu predviđene doplate (vize, avionske pristojbe ..), zato ih putnik plaća posebno, osim ako u programu nije drugačije navedeno. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane posebne odnosno dodatne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih osnovnoj cijeni aranžmana.

Objavljene cijene dodatnih odnosno posebnih usluga vrijede samo u slučaju narudžbe i uplate tih usluga, prilikom narudžbe i uplate osnovnog aranžmana na prijavnom mjestu. Za vrijeme putovanja putnik može doplatiti posebne usluge vođi puta ili predstavniku Ta Palma odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, na mjestu gdje se vrši usluga, u odgovarajućoj valuti i ako je za vrijeme putovanja određenu uslugu još moguće naručiti, po cijeni koja vrijedi na licu mjesta.

Putnik ima pravo otkazati putovanje u poslovnici, gdje je rezervacija izvršena, u pisanom obliku, inače se otkaz putovanja ne prihvaća. U slučaju da putnik otkaže ugovor o putovanju, Ta Palma ima pravo na naknadu troškova nastalih zbog otkazivanja putovanja. Visina naknade troškova ovisi o trenutku u kojem je putnik otkazao putovanje. Ukoliko putnik otkaže aranžman, dužan je Ta Palmi vratiti trošak prijave u iznosu od 15€ po ugovoru. Visina naknade troškova otkaza putovanja ovisi o vremenu do početka izvođenja usluga u kojem je putnik predložio otkaz putovanja odnosno otkazao putovanje :

 • do 30 dana prije dana početka usluge - 10% cijene aranžmana
 • 29 do 22 dana prije dana početka usluge – 30% cijene aranžmana
 • 21 do 15 dana prije dana početka usluge – 40% cijene aranžmana
 • 14 do 8 dana prije dana početka usluge – 60% cijene aranžmana
 • 7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100% cijene aranžmana
 • Nedolazak bez otkaza - 100% cijene aranžmana.

Otkaz putovanja ili promjena programa za katalog PUTOVANJA – SVIJET I ARABESKE, vrijede posebni uvjeti – pogledati POSEBNE UVJETE ZA PUTOVANJA SVIJET I ARABESKE-ispod. U primjeri kada TA Palma nije organizator putovanja, vrijede uvjeti organizatora putovanja koje prodajno mjesto prilaže prijavnici. U svim slučajevima kada je predmet ugovora kupovina zrakoplovnih karata, Ta Palma, osim troškova storniranja i administrativnih troškova, ima pravo i na zadržavanje rezervacijske pristojbe (TSC). Ako se putnik ne pojavi ili otkaže ugovor o putovanju na dan početka putovanja ili čak nakon njegova početka, Ta Palma odnosno drugi organizator teretit će putnika za cjelokupnu vrijednost aranžmana. Visina troškova otkaza aranžmana, kada Ta Palma nije organizator putovanja je određena općim uvjetima ili drugim aktom organizatora. Neovisno na gore navedene troškove otkaza, moguće je da su isti i viši, kada to uvjetuju uvjeti organiziranja putovanja, koje ih Ta Palmi diktiraju važeći uvjeti prodaje i koje uvjetuju poslovni partneri.

U slučaju da su u programu uvjeti za naknadu troškova zbog otkaza putovanja drugačije određeni, vrijede uvjeti navedeni u programu. Tijekom putovanja putnik može prekinuti putovanje na vlastitu želju i s pisanom izjavom o prekidu putovanja. Ukoliko putnik tijekom putovanja prekine putovanje, nakon povratka nema pravo na naknadu troškova ili uloženih sredstava (niti dio, niti u cijelosti). Ukoliko putnik tijekom putovanja na vlastitu želju promjeni program, odnosno ne putuje po programu, koji je sastavni dio ugovora s Ta Palma, smatra se, da je putnik odstupio od ugovora tijekom putovanja. U tom je slučaju putnik odgovoran za troškove i posljedice koje je time prouzročio.

U slučaju promjene programa prema vlastitoj želji ili zbog više sile, u slučaju da ne postoje razlozi od strane TA Palme zbog nepravilno izvedene usluge, putnik nema pravo zahtijevati bilo kakvu odštetu ili sniženje cijene. Putnik može nakon sklopljenog ugovora promijeniti ime ili broj putnika, smještaj, datum putovanja, pod uvjetom, da je takva promjena moguća bez otkaza putovanja. U slučaju promjene Ta Palma putniku zaračunava administrativne troškove u visini od 15,00 €. U slučaju da su troškovi promjene viši, osobito kada aranžman uključuje prijevoz čarterom ili prijevoz redovnom zrakoplovnom linijom i kada nastanu troškovi zbog otkaza ili promjene od strane izvođača, Ta Palma zahtijeva isplatu stvarnih troškova nastalih zbog promjene.

Ako putnik prilikom prijave predviđa da bi možda zbog određenih okolnosti (koje mogu nastupiti kod njega ili članova njegove uže obitelji) morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza putovanja. Sporazum o osiguranju od otkaza putovanja može se sklopiti najkasnije na dan potvrde rezervacije i vrijedi samo u slučaju službenih poziva, neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja ili smrti u užoj obitelji (bračni drug, roditelji, djeca) i može se uvažiti uz prilaganje adekvatne potvrde. Osiguranje od otkaza putovanja iznosi 5% cijene aranžmana. Za otkaz putovanja putnik mora agenciji javiti odmah i obavezno u pismenom obliku, odnosno najkasnije 2 sata od nastupa uzroka otkaza. Kada je razlog otkaza njegov slabije zdravstveno stanje ili supružnika (srodstvo mora biti dokazano uz adekvatne potvrde), koji putniku onemogućava putovanje, mora priložiti zdravstvenu potvrdu. Neovisno na plaćeno osiguranje od otkaza putovanja, organizator ima pravo u slučaju otkaza putovanja od strane putnika na naknadu administrativnih troškova i troškova rezervacije. Programom se može posebno odrediti drugačija visina osiguranja od otkaza putovanja, odnosno da osiguranje od otkaza putovanja nije moguće. Ako putnik putovanje ne započne na dan koji je određen kao početak putovanja i putovanje prije samog početka pismeno ne otkaže, nema pravo na zahtjev za povratom uplate na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja.

Pri turističkim aranžmanima u koje nije uključen organiziran prijevoz, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako se na dan početka putovanja nije prijavio u smještajni objekt. Bez obzira na uplaćeno osiguranje od otkaza putovanja organizator ima pravo, u slučaju otkaza putovanja od strane putnika, na naknadu administrativnih troškova, koje iznose 15,00 € po ugovoru. Pri turističkim aranžmanima u koje nije uključen organiziran prijevoz, putnik nema pravo na povrat uplaćenog iznosa na temelju osiguranja od otkaza putovanja ako se na dan početka putovanja nije prijavio u smještajni objekt. Također se smatra, da putnik nije započeo putovanje odnosno da je odstupio od ugovora, kada putnika ne primi na prijevoz prijevoznik (avionski, brodski, autobusni i sl.) iz bilo kakvih razloga, koje mogu biti sigurnosne ili regulativne prirode, neovisno da li se to dogodilo tijekom putovanja ili na samom početku.

Putnik je u tom slučaju odgovoran za svu nastalu štetu i nema pravo zahtijevati nikakav povrat na temelju uplaćenog osiguranja od otkaza putovanja. U drugim slučajevima dokumentirane više sile koji ne spadaju u događaje koje pokriva osiguranje od otkaza putovanja i zbog kojih putnik otkaže putovanje odnosno odstupi od ugovora, Ta Palma ima pravo na povrat svih svojih već nastalih troškova, kao i na one koji će nastati samim otkazivanjem putovanja. Viša sila mora biti dokumentirana važećim službenim dokumentima i takva da je prije potpisivanja ugovora nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći. Zahtjev za povratom novca na temelju osiguranja od otkaza putovanja nije moguće podnijeti nakon datuma početka putovanja, a ni za vrijeme neiskorištenog dijela putovanja. U slučaju da putnik sklopi osiguranje od rizika otkaza turističkog putovanja kod nekog od osiguravajućih društava, putnikova se prava na temelju osiguranja od rizika otkaza potražuju u tom osiguravajućem društvu, pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva.

Ta Palma u skladu s važećim zakonima zadržava pravo na otkaz putovanja ili promjene programa putovanja. Ta Palma zadržava pravo otkazati putovanje najkasnije 7 (sedam) dana prije predviđenog polaska, ukoliko se na putovanje ne prijavi potreban, u programu ili ugovoru o putovanju naveden, broj ljudi. Ukoliko u programu nije drugačije navedeno, najmanji broj putnika u određenom prijevoznom sredstvu:

 • za putovanje s autobusom – najmanje 45 putnika, osim tamo gdje je navedeno drugačije;
 • za putovanja na redovnim avionskim polascima u Europi – najmanje 25 putnika u pojedinačnoj skupini osim ako nije navedeno drugačije,
 • za putovanja na međunarodnim polascima – najmanje 15 putnika u pojedinoj skupini, osim ako nije navedeno drugačije,
 • za putovanja s posebnim avionima, vlakovima i brodovima - najmanje 80% popunjenosti

Ta Palma zadržava pravo do potpunog ili djelomičnog odstupanja od ugovora, ukoliko prije izvedbe ili tijekom izvedbe programa nastupe izvanredne okolnosti koje su bile neočekivane ili ih nije bilo moguće odstraniti ili izbjegnuti, za Ta Palmu te okolnosti znače utemeljen razlog za ne sklapanje ugovora, ukoliko bi iste postojale/nastale u trenutku sklapanja ponude. Ta Palma može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora te zahtijevati naknadu štete od putnika, koji neposredno krši odredbe ugovora, koji je sklopio s Ta Palma prije svega ako se utvrdi da je putnik namjerno dao krive podatke o broju putnika ili njihovoj starosti, odnosno da je tijekom putovanja došlo do promjene, a putnik o tome nije obavijestio Ta Palmu. Ta Palma zadržava pravo na promjenu dana ili vremena polaska odnosno na otkaz putovanja, zbog promjene leta aviona ili zbog nastupa više sile, te pravo na promjenu smjera putovanja, ukoliko se promjene uvjeti za putovanje (novi vozni red, neizvjestan položaj u državi, gdje je organiziran program, prirodne nepogode ili drugih nepredviđenih uzroka, na koje Ta Palma ne može utjecati), bez posebne odštete i po valjanim propisima putničkog prometa.

Pri turističkim aranžmanima te ostalim turističkim uslugama, gdje je lijepo odnosno prikladno vrijeme bitan uvjet za realizaciju programa, odustajanje/odstupanje od ugovora zbog slabijeg odnosno neprikladnog vremena valjan je razlog za odustajanje od ugovora zbog izvanrednih okolnosti. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili na prijenos uplaćenog iznosa na drugi termin polaska. Ta Palma može otkazati ugovor odnosno odstupiti od ugovora i zahtijevati naknadu štete od putnika, koji neposredno krši odredbe ugovora, koji je sklopio s TA Palmom, prije svega ukoliko se utvrdi, da je putnik namjerno dao krive podatke o broju putnika i njihovoj starosti, odnosno ako je tijekom putovanja došlo do promjene, a putnik o tome nije obavijestio Ta Palmu. Ta Palma ne može preuzeti odgovornost za promjene programa zbog nastupa bilo kakve više sile tijekom realizacije programa. U tim primjerima, putnicima može garantirati usluge u promijenjenom obliku, ovisno na postojeće mogućnosti.

U slučaju da Ta Palma otkaže putovanje, putnik ima pravo na cjelokupni povrat uplaćene cijene aranžmana. U slučaju otkaza putovanja od strane Ta Palme, putnik nema pravo na povrat troškova viza, potrebnih za ulazak u državu, gdje se trebalo otputovati ili troškove cijepljenja koji su bili potrebni (prema programu). O bilo kakvoj naknadnoj promjeni Ta Palma putnika odmah obavještava. Ta Palma ne odgovara za kašnjenje aviona, brodova ili vlakova, kao i za promjene programa, koje bi nastale kao posljedice takvog kašnjenja. U slučaju da stanje na samoj destinaciji Ta Palmi ne dozvoljava smještaj putnika u naručenom objektu, TA Palma može putnika smjestiti u istoj destinaciji u drugom objektu iste kategorije.

Putnik koji se prijavljuje za putovanje u inozemstvo, mora imati važeći putni list ili drugu važeću odgovarajuću ispravu s kojim može ući u pojedinu zemlju. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom ispravnošću putne isprave prije isteka valjanosti na dan ulaska, putnik je o tim odredbama dužan sam voditi računa. Ta Palma za moguće neugodnosti ili prisilni prekid putovanja putnika ne odgovara. Putnik je dužan prije putovanja, odnosno do roka, koji je naveden u programu, ishoditi vize za države u koje putuje i cijepiti se ukoliko države u koje putuje to zahtijevaju. Ukoliko putnik te obveze ne ispuni, TA Palma postupa po odredbama o putnikovom otkazu putovanja.

U slučaju da je Ta Palma zadužena za pribavljanje vize putniku, Ta Palma ne jamči uspješnost dobivanja iste. Ta Palma putniku neće vratiti troškove pribavljanja vize. Ta Palma ne jamči za točnost informacija dobivenih od nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijanja ulaska u državu ili drugih ograničenja, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje Ta Palme pri dobivanju vize nije uračunato u cijenu putovanja, nego se plaća posebno. Ako putnik Ta Palmi nije dostavio potrebne isprave za izdavanje vize u roku određenom u programu ili ponudi, smatra se da će se sam pobrinuti za pribavljanje vize. Kada dijete do 15 god starosti putuje u inozemstvo ili iz inozemstva bez pratnje zakonskog zastupnika, treba pored putovnice imati i dozvolu zakonskog zastupnika. Obrazac dozvole je propisanog oblika, koji se dobije na upravnoj jedinici, koja ga i potvrdi, isto tako ga može potvrditi i tijelo Republike Hrvatske u inozemstvu, koji ima ovlasti za obavljanje konzularnih poslova.

Zbog zahtjeva međunarodnog putničkog prometa (zrakoplovni, brodski, autobusni...) putnik je prilikom prijave dužan dati sve potrebne podatke o svim suputnicima putovanja ili ljetovanja koje prijavljuje. Podaci moraju u cijelosti biti usklađeni s podacima u službenim ispravama koje su putnici na putovanju dužni, u skladu s propisima prelaska državne granice i odgovarajućim stranim zakonskim odredbama, imati sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci prouzrokuju kašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove ostalim putnicima odgovara sam putnik. Putnik je dužan poštovati kućni red u ugostiteljskim ili hotelskim objektima te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i izvođačem usluge. Ako putnik ne poštuje svoje obveze, odgovara organizatoru za prouzročenu štetu. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju bi putnik mogao pretrpjeti u takvom slučaju. Tijekom putovanja putnik je dužan ponašati se na način koji ne ugrožava živote ili zdravlje svojih suputnika i ne ugrožava sam tijek putovanja.U slučaju da se putnik ponaša suprotno ovoj odredbi, predstavnik organizatora ima ga pravo isključiti iz daljnjeg putovanja bez povrata bilo kakvih troškova osim uplata koje se plaćaju na licu mjesta.

Za putovanja s organiziranim prijevozom putnik će primiti završnu obavijest najkasnije 5-7 dana prije polaska; ukoliko putnik tu obavijest ne primi u roku, preporučamo mu da se javi svojem prodajnom mjestu, odnosno nas o tome obavijesti. Šteta koja bi nastala, kada bi se putnik dostavio nepotpunu ili nepravilnu adresu za namjenu ispunjenja vouchera ili ugovora, snosi putnik. U slučaju kada organizira turistički aranžman drugi organizator putovanja, putnik će primiti obavijest o polasku najkasnije dva dana prije polaska. U slučaju da putnik do jednog dana prije polaska ne primi obavijest, molimo ga da se javi na svoje mjesto prijave. Šteta koja bi nastala jer je putnik dostavio nepotpunu ili nepravilnu adresu za namjenu ispunjenja vouchera ili ugovora, snosi putnik.

Prema propisima Svjetske zdravstvene organizacije, putnik se za putovanja u određene države dužan cijepiti te pribaviti odgovarajuću ispravu o obavljenom cijepljenju. Cijepljenje je također obvezno ako je propis te vrste prihvaćen potpisivanjem ugovora o putovanju; to nije opravdani razlog za prekidanje ugovora ukoliko ne postoje kontraindikacije za putnikovo zdravlje. U tom slučaju putnik je dužan predočiti liječničku potvrdu. U slučaju da su u programu za putovanje navedena odnosno zahtijevana određena cijepljenja, svaki putnik mora se sam pobrinuti za dobivanje međunarodne potvrde - žute knjižice s upisanim obavljenim cijepljenjima. Ta Palma ne odgovara za moguće komplikacije ili putnikovo prekidanje putovanja zbog putnikovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi ili programa na koji se prijavio, a i za troškove koji mogu nastati u vezi s tim.

Za prijevoz prtljage nije odgovoran organizator, agent ili posrednik; oni ne odgovaraju za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađe prtljage i/ili drugih dragocjenosti u hotelu. Prijave izgubljene ili oštećene prtljage putnik mora sam adresirati na prijevoznika, hotel odnosno drugog neposrednog ponuđača usluge. Za prijevoz posebne prtljage kao što su bicikli, surferska/golf oprema i sl. putnik je dužan doplatiti troškove prijevozniku i to uglavnom na polasku u zračnoj luci. U svakom slučaju, prijevoz takve vrste prtljage obvezno je najaviti već prilikom prijave; bez obzira na to, avioprijevoznik zbog ograničenog kapaciteta u svakom slučaju zadržava pravo odbiti prijevoz takve vrste prtljage.

Sve troškove odnosno štetu koja može nastati zbog toga snosi sam putnik. Prijevoz prtljage do određene težine koju određuje prijevoznik je besplatan. Pri avioprijevozu putnik ima pravo na besplatan prijevoz određene težine prtljage (prema odredbama prijevoznika); svaki dodatni kilogram putnik sam mora doplatiti na licu mjesta u odgovarajućoj valuti, odnosno prema odredbama avioprijevoznika. Djeca do dvije godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage.

Kod zrakoplovnog prijevoza za prtljagu je odgovorna isključivo zrakoplovna tvrtka na temelju propisa koji vrijede u međunarodnom zrakoplovnom putničkom prometu. U slučaju gubitka prtljage putnik treba ispuniti obrazac PIR zrakoplovne tvrtke koja je obavila prijevoz te ispunjeni obrazac predati predstavniku zrakoplovne tvrtke, a jedan primjerak mora zadržati za sebe. Na temelju tog obrasca zrakoplovna tvrtka može mu isplatiti odštetu i to u skladu s propisima koji vrijede u međunarodnom putničkom prometu. Ta Palma ne odgovara za krađu ili oštećenje putnikove prtljage ili drugih osobnih stvari, dragocjenosti i osobnih isprava iz smještajnih objekata (hotelskih soba, apartmana i sl.) i prijevoznih sredstava (zrakoplova, autobusa, brodova i sl.)

„Ta Palma ne odgovara za točnost prijevoznika u kopnenom, morskom i zračnom prometu kada se taj odvija javnim prijevoznim sredstvima, na redovnim ili izvanrednim putničkim prijevozima, plovidbama ili letovima. Odgovornost prijevoznika je odgovarajuće određena u ugovoru između putnika i prijevoznika i stupa na snagu s uporabom prijevoznog sredstva. Ta Palma ne odgovara za štetu koja može nastati zbog zakašnjenja, otkaza ili promjene prijevoza ili prijevoznog sredstva. Ta Palma zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i smjera leta (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.) koji mogu nastupiti zbog različitih tehničkih i organizacijskih razloga. Isto tako može doći do kašnjenja koja su najčešće posljedica preopterećenosti zračnog prostora i lošeg vremena; na njih organizator nema utjecaja. Kvaliteta prijevoznih sredstava je općenita i ukoliko nije drugačije navedeno, prosječne lokalne kategorije.

Svi zrakoplovni prijevozi su isključivo odgovornost zrakoplovne kompanije te agencija nažalost nema utjecaja. Zračni prijevoznik može promijeniti cijenu i vrijeme prijevoza, cijenu zrakoplovnih i sigurnosnih pristojbi te dodatak za gorivo bez prethodne obavijesti. Isto se mogu mijenjati uvjeti prijenosa dozvoljene težine prtljage,  također i ručne, kao i postupak kontrole putnika i prtljage. Zrakoplovni prijevoznik zbog tehničkih ili organizacijskih razloga ima pravo promijeniti dan, vrijeme leta, tip zrakoplova ili ponuditi zamjenski let. Zbog navedenih ili organizacijskih razloga (korištenje drugog zrakoplovnog prijevoznika, zbog popunjenosti kapaciteta, promjene cijene) Ta Palma zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i itinerera leta (zaustavljanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.). Prvi i zadnji dan putovanja namijenjeni su isključivo dolasku na destinaciju i odlasku s nje te s tim povezanim transportima, a ne odmoru. Promjene u vremenima letova mogu nastati u svakom trenutku, dani letova u katalogu su informativni te su objavljeni nekoliko mjeseci prije vašeg polaska. Stoga, svi podaci navedeni u katalogu samo su u informativne svrhe i nisu obvezujući. Točan dan leta i konačne informacije biti će objavljene na našoj web stranici, a vi ćete pravovremeno biti obaviješteni o svim možebitnim promjenama. Isto tako može doći do kašnjenja letova zbog različitih razloga: hitni radovi na održavanju, štrajkovi, loše vrijeme, preopterećenosti zračnog prostora te tehničko operativne poteškoće.
Za dodatne troškove ili neiskorištene usluge te druge štete uzrokovane kašnjenjem zrakoplovnog prijevoznika, Ta Palma nažalost ne prihvaća odgovornost“
 

Ako putnik tijekom putovanja izgubi osobne isprave ili su mu iste ukradene, a nužno su potrebni za nastavak putovanja ili za povratak u domovinu, putnik mora o vlastitom trošku izraditi nove. Pri sređivanju formalnosti u vezi s time putnik se može za savjet i pomoć obratiti vođi putovanja ili predstavniku Ta Palma. U slučaju da putnik zbog gubitka ili krađe osobnih isprava mora prekinuti putovanje, nema pravo na bilo kakav povrat uplaćenog putovanja ili povrata troškova.

Informacije koje putnik dobije na prijavnom mjestu posredničkog prodajnog mjesta, ne obavezuju Ta Palmu više nego odredbe u programu ili ponudi. U slučaju sumnje kao važeće vrijedi: pisani ugovor, pisana informacija ili pisano objašnjenje. Cijene i fotografije objavljene na posredničkim mjestima ili direktno na web stranicama hotela ili drugih objekata te njihovim reklamnim materijalima su samo informativne prirode i ukoliko se ne podudaraju s drugačijim informacija u pisanom programu, pisanoj informaciji ili u pisanom objašnjenju Ta Palme prije sklapanja ugovora o turističkom aranžmanu, Ta Palma ne jamči za točnost ili vjerodostojnost tih podataka.

Posebne akcijske poklon bonove i ponude koje poklanja TA Palma je moguće koristiti samo pri kupovini novih aranžmana i ne priznaju se za već napravljene rezervacije.

Smještaji su u programima označeni u skladu sa službenom nacionalnom kategorizacijom u pojedinim državama i važeći su u trenutku izdavanja programa na koje organizator nema nikakvog utjecaja. Standardi turističkih ponuda među izabranim ciljevima različiti su i međusobno neusporedivi. Pri tome treba uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije u nekim turističkim destinacijama činjenično odstupaju od kriterija koji vrijede u Republici Sloveniji odnosno u većini zapadnoeuropskih država, zato se na tim destinacijama preporučuje rezervacija smještaja više kategorije.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju dobivenu od strane ovlaštene agencije organizatora koja nije u skladu s opisom usluga u njegovu programu. Kućni red, hrana, usluge, plaža kao i ostala ponuda hotela pod nadzorom su mjesnih turističkih organizacija. Na te elemente organizator nema nikakvog utjecaja. Kod aranžmana označenih s “all inclusive” potrebno je pažljivo pročitati opis usluge u programu odnosno ponudi, jer sve »all inclusive« ponude nisu iste. Obično je osnovna usluga kod »all inclusive« ponude puni pansion (doručak, ručak i večera), a u obroke je uključeno piće.

Ako putnik prilikom rezervacije ne doplati sobu s posebnim karakteristikama (pogled na more, balkon, položaj - orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednoj od soba koje su službeno registrirane za iznajmljivanje gostima u hotelu. Raspoređivanje u sobama u nadležnosti je hotelijera, a organizator putovanja nema na to nikakvog utjecaja. Putnikove želje može prenijeti, ali ne može garantirati da će iste biti ispunjene. Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da te najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dviju osoba. Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za dijete.

Putnik se za nepravilnosti odnosno nedostatke mora pritužiti na licu mjesta vođi putovanja, predstavniku Ta Palme, odnosno predstavniku organizatora putovanja koji organizira putnikov turistički aranžman, neposrednom izvođaču usluga odnosno ovlaštenoj lokalnoj agenciji. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (na primjer, nezadovoljavajuća čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio gore navedene osobe, računa se da se putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. U slučaju da reklamaciju na licu mjesta nije bilo moguće riješiti, potrebno je sastaviti reklamacijski zapisnik, koje potpišu predstavnik TA Palme ili izvođač usluge te oštećeni putnik. Reklamacijski zapisnik je službeni dokument, da je putnik uputio kritiku na licu mjesta. Ta Palma neće razmatrati reklamacije ako putnik nije priložio zapisnik predstavnika organizatora odnosno ponuđača usluge o reklamaciji koji će pokazati da nedostatke nije bilo moguće rješavati na licu mjesta.

Nakon povratka s putovanja putnik je u zakonskom roku, a to su dva mjeseca od završetka putovanja, dužan poslati pismenu pritužbu preporučenom poštom na adresu. Bez pisane reklamacije Ta Palma neće rješavati zahtjeve za smanjivanje cijena te odštetnih i dr. zahtjeva. Putnik pisanu reklamaciju treba poslati na: Ta Palma d.o.o, Lilekova 5, 3000 Celje. Reklamacije, poslane preko emaila se ne prihvaćaju. Reklamacija mora biti potpisana; uložiti je može svaki putnik u svoje ime, a može za to i pismeno ovlastiti treću osobu. Ovlaštenje mora biti priloženo reklamaciji, u protivnom Ta Palma takve reklamacije neće razmatrati. Isto tako Ta Palma neće razmatrati reklamacije koje neće biti poslane na gore navedenu adresu i reklamacije poslane elektronskom poštom. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje.

Visina odštete u svakom je slučaju ograničena s visinom uplaćenog aranžmana, ako po krivici Ta Palme nije došlo do izvedbe programa ili nekih usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ta odredba ne vrijedi u slučaju da Ta Palma ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona. Pritužbeni postupak: odmah na licu mjesta putnik reklamira neodgovarajuću uslugu pri predstavniku organizatora, u njegovoj odsutnosti pak ponuđaču usluge. Putnik pri odstranjivanju uzroka pritužbe mora sudjelovati sa predstavnikom. Ukoliko putnik ne prihvati ponuđeno rješenje pritužbe, koje odgovara uplaćenom uslugama prema programu, Ta Palma neće prihvaćati kasnije zahtjeve za povrat štete ili smanjenje cijene putovanja. Ukoliko uzrok pritužbe nije moguće otkloniti, putnik s predstavnikom sastavlja pisanu potvrdu. Nakon povratka s putovanja putnik mora istu pisanu pritužbu u zakonskom roku poslati na adresu : Ta Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje, te priložiti dokaze koji će dokazati utemeljenost pritužbe (obavezna pisana potvrda s potpisom predstavnika ili ponuđača usluge, moguće račune zbog dodatnih troškova itd.).

Organizator je dužan prvi put pismeno odgovoriti putniku u roku od 8 dana od pristigle pritužbe, a zaključno u adekvatnom roku potrebnom za prikupljanje informacija o uzroku pritužbe kod ponuđača usluge, odnosno u vremenskom razdoblju potrebnom da se dobiju informacije od ostalih osoba u skladu s 892. člankom Obligacijskog zakonika. Dok organizator ne objavi odgovor na reklamacijski zahtjev putnika, putnik se odriče ulaganja pritužbe trećim osobama i nadležnim institucijama ili davanja informacija medijima i sličnih objava u javnosti. U slučaju reklamacije za putovanje, kod kojeg Ta Palma nije bila organizator putovanja, Ta Palma će pritužbu posredovati odgovornom organizatoru putovanja te će ga o rješenju reklamacije putnika pismeno obavijestiti. U slučaju da Ta Palma nastupa više u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve rješavati na licu mjesta kod stvarnog organizatora fakultativnog izleta, razgleda itd.

Bez pisane reklamacije Ta Palma ne rješava zahtjeve za sniženje cijene te odštetne i druge zahtjeve. Reklamacija mora biti potpisana, a priložiti ju može svaki putnik u svoje ime ili za to ovlasti treću osobu. Punomoć mora biti priložena reklamaciji, inače Ta Palma takve reklamacije neće rješavati. Reklamacija mora biti utemeljena. Putnik zato reklamaciji mora priložiti odgovarajuće dokaze i/ili odgovarajuću potvrdu hotelijera, prijevoznika odnosno druge odgovarajuće osobe o činjeničnom stanju, na temelju kojeg putnik svoj zahtjev potražuje. Visina odštete u svakom je slučaju ograničena s visinom uplaćenog aranžmana, ako po krivici Ta Palme nije došlo do izvedbe programa ili nekih usluga, putnik ima pravo na odštetu u visini realne vrijednosti neizvedenih usluga. Ta odredba ne vrijedi u slučaju da Ta Palma ima pravo otkazati aranžman ili promijeniti program, sukladno s odredbama ovih općih uvjeta i zakona.

Ta Palma sve dobivene podatke o putnicima čuva u skladu s zakonom o čuvanju osobnih podataka. Smatra se da putnik s potpisom ugovora daje suglasnost za obradu osobnih podataka u namjeri sklapanja i ispunjavanja ugovora. Putnik prihvaćanjem ovih općih uvjeta istodobno daje suglasnost Ta Palmi za prenošenje osobnih podataka ovlaštenim trećim osobama, te suglasnost da se putnikovi osobni podaci mogu upotrebljavati u sljedeće namjene: direktna prodaja, istraživanje tržišta, provođenje analiza poslovanja, segmentacija kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi Ta Palme i njegovih poslovnih partnera. Ako putnik ne želi dati takvu suglasnost, o tome se mora izjasniti prilikom prijave na putovanje.

U svim cijenama iz ponude Ta Palma porez na dodanu vrijednost je već uračunat. U slučaju spora među strankama nadležan je sud. Ovi opći uvjeti vrijede za sve ugovore sklopljene od dana objave predmetne tiskovine.

Sažeci po Zakonu o zaštiti potrošača – 1 koji se odnose na organizaciju turističkih aranžmana (valjano od 15.01.2008.): Upotreba: Zakon se odnosi isključivo na potrošače. Opseg upotrebe: Zakon se odnosi isključivo na paket turističke aranžmane i ne na druge usluge:

Mogućnost otkaza putovanja zbog premalog broja prijavljenih sudionika Obavijest putnicima najkasnije 7 dana prije polaska
Dizanje cijene – zbog promjene cijene goriva, tarifa, tečaja. Obaviještena stranka 20 dana prije polaska, mogućnost odstupanja stranaka ukoliko je povećanje više od 10% vrijednosti aranžmana
Rok za reklamaciju 2 mjeseca od kraja putovanja (60dana)
1. odgovor na reklamaciju 8 dana nakon primitka reklamacije
Promjena stranke (osobe koja koristi uslugu) na želju stranke 8 dana prije polaska ukoliko je promjena moguća – na trošak stranke.

U slučajevima da TA Palma nije organizator putovanja, nastupa kao posrednik. U tim primjerima prenosi informacije dobivene od organizatora putovanja putniku i pomaže mu pri prijavi na putovanje. Uvjeti prijave, plaćanje prijavnice i konačne cijene (rokovi) te moguć otkaz putovanja su u skladu s važećim uvjetima odgovornog organizatora. Takvi programi su posebno označeni, prikladna oznaka je dana također i na potvrdi o putovanju. Smatra se da Ta Palma prodaje takve aranžmane u tuđe ime i za tuđi račun. Moguću reklamaciju rješava organizator putovanja.

U slučaju telefonske prodaje turističkih aranžmana ugovor se smatra sklopljenim:

 • s posredovanjem broja kreditne kartice;
 • u slučaju dogovora o plaćanju u poslovnici, s posredovanjem osobnih podataka putnika i ostalih sudionika;

Putnik je u tom slučaju dužan platiti naručenu uslugu na temelju broja rezervacije u roku 3 dana od izvršene prijave, osim ako nije određen ili dogovoren duži odnosno kraći rok. U slučaju da putnik ne plati u tom roku, smatra se da ugovor nije sklopljen. Smatra se da je putnik primio odredbe ovih općih uvjeta i ugovora onog trenutka, kada je telefonski naručio turistički aranžman odnosno putovanje.

U slučaju narudžbe odnosno prodaje turističkog aranžmana preko Interneta važe opći uvjeti i upute za turističke aranžmane i posebni uvjeti poslovanja tih ponuda, objavljeni na web stranici Palme odnosno na internetskoj stranici posrednika Ta Palme. U slučaju da odredbe ovih općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane i odredbe posebnih uvjeta odnosno na odredbe objavljene na Internetskoj stranici su suprotne, važe odredbe objavljene na web stranici. Smatra se da je putnik primio odredbe općih uvjeta i uputa tog trenutka, kad je naručio određenu Palminu uslugu preko Interneta. Bitni uvjet za valjanost prijave je uplata cjelokupne usluge u roku 3 dana nakon posredovanja narudžbe odnosno prijave, osim ako nije određen drugačiji rok. U slučaju da u navedenom roku usluga nije plaćena, smatra se da nikada nije bila naručena.

U pojedinim primjerima, određenim pojedinim programima turističkog aranžmana, postoji mogućnost da je određeno, da maloljetna djeca do starosti, određene s tim istim programom, koji putuju u pratnji dvije odrasle osobe, imaju popuste na pojedine usluge na dio turističkog aranžmana ili cijeli turistički aranžman. Uvjeti i visina pojedinog popusta su određeni u svakom pojedinom programu. Ukoliko u pojedinom programu nisu predviđeni posebni popusti za maloljetne osobe koje putuju u pratnji dvije odrasle osobe, to znači da taj turistički aranžman nije predvidio takvu vrstu posebnih popusta. Svako dijete, neovisno na starost i visinu mogućih popusta, mora biti naveden na putnom dokumentu i mora imati valjane dokumente, potrebne za moguć ulazak u strane države kamo putuje. U slučaju, da dijete nije navedeno na putnom dokumentu odnosno voucheru na pojedinom turističkom aranžmanu, smatra se da to dijete nema pravo putovati u okviru tog turističkog aranžmana.

Putovanje u zadnjem trenu ili „last minute“ aranžman znači, da se radi o zadnjim slobodnim turističkim aranžmanima. Organizator ima ponekad mogućnost nuditi i neke posebne označene niže cjenovne aranžmane, kod koji ime hotela nije nužno poznato prilikom sklapanja ugovora. To znači, da ime objekta još nije navedeno u ugovoru o putovanju. Pri tim aranžmanima organizator jamči za podatke, koji su navedeni u ugovoru i sadrže najmanje: kategoriju objekta (po službenoj nacionalnoj kategorizaciji), tip sobe, usluge u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive – sve uključeno ..) i mjesto smještaja. Pri tim aranžmanima putnik je obaviješten o imenu smještajnog objekta najkasnije u obavijesti o polasku.

CENE Cene so izračunane na osebo, v dvoposteljni standardni sobi in so izražene v €. PALMA d.o.o., si skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika pridržuje pravico do spremembe cene (če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja (če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo programa). Cene so cene pripravljene po menjalnem razmerju USD - EUR na dan 20.1. Minimalno število potnikov za izvedbo potovanja zasnovanega na posebnem letalskem prevozu je 140 oseb, ter 40 oseb na avtobusu pri posameznem programu. Minimalno število potnikov za izvedbo potovanja na rednih linijah je opredeljeno v ceniku, za vsak program posebej. V kolikor sta v ceniku opredeljeni dve ceni, potnik ob prijavi vplača višjo, lahko pa tudi nižjo oziroma optimalno ceno, vendar je seznanjen in s podpisom nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. O številu prijavljenih potnikov in s tem ceni potovanja vas bomo obvestili teden dni pred odhodom. Cena potovanja vključuje vse, kar je navedeno v rubriki »cena vključuje«. Ta znesek potnik poravna pred odhodom na potovanje. V osnovno ceno so vključene tudi letališke in varnostne pristojbine ter doplačilo za gorivo izračunane na dan izdaje cenika in kataloga, v nekaterih primerih so vključeni tudi že vizumi in urejanje vizumov. V primeru zvišanja teh stroškov mora agencija potnika obvestiti 20 dni pred odhodom. Potnik lahko odkloni potovanje, če je povečanje višje od 10% vrednosti aranžmaja. Napitnine so v arabskem svetu pričakovane oz pravilo. Pričakujejo jo vozniki, lokalni vodniki, nosači prtljage, hotelsko osebje, vozniki terenskih vozil, vodniki kamel itd... Osnovne napitnine vezane na izvedbo potovanja na licu mesta plačate vodniku, za vsa osebna naročila pa plačujete napitnino sami. Ob prijavi potnik plača prvi del kupnine. V primeru, da potnik preostalega dela na plača v za to predvidenem roku, se šteje, da je aranžma odpovedal in PALMA d.o.o. postopa po določilih o potnikovi odpovedi aranžmaja, ki so navedeni v naših Splošnih pogojih in navodilih za potovanje. Dodatna doplačila oziroma doplačila po želji (razni izleti, dodatni ogled, vstopnine, stroški osebne porabe) poravnavate na licu mesta. Podane so informativne cene in glede na to, da cenik izdajamo po trenutno veljavnih cenah na lokaciji, lahko prihaja do odstopanj v višini cene. O tem vas načeloma seznanimo z zadnjim obvestilom pred odhodom ali pa na licu mesta, v kolikor se cene povišajo v času vašega odhoda. Prav tako dodatni izleti in ogledi na licu mesta za agencijo niso obvezujoči in niso sestavni del programa. Organizator in izvajalec je lokalna agencija. Udeležba je na lastno željo in odgovornost potnika. V primeru vsaj 15 udeležencev se bo izletu priključil tudi naš slovenski vodnik. Izvedba teh izletov je odvisna od časovnih in vremenskih pogojev in se izvedejo le v optimalnem primeru. V primeru, da je potnik storitev plačal v tujini, vse reklamacijske zahtevke uveljavlja nemudoma in na licu mesta.

ZAVAROVANJA POTNIKOV Vsi naši potniki so v času potovanja osnovo nezgodno zavarovani, (primer smrti ali invalidnosti povzročene ob samem prevozu na osnovnem programu), posebej pa priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini (Coris, Elvia), kar pomeni zagotovilo povračila vaših stroškov, nastalih ob morebitni oskrbi na destinaciji.

DOPLAČILO ZA ODSTOPNINO Po splošnih pogojih se potnik lahko ob sami prijavi na potovanje odloči za plačilo odstopnine, ki znaša 5% na znesek aranžmaja. (Podrobne obrazložitve najdete v Splošnih pogojih in navodilih za potovanje).

PRAVILNOST PODATKOV IN VELJAVNI POTNI DOKUMENTI Potnik je ob prijavi dolžan posredovati točne podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov, telefon), ki bodo varovani in uporabljeni izključno v organizacijske namene. Pri daljših potovanjih in tam kjer je potrebno pridobivati tudi vizum, je najbolje takoj predložiti fotokopijo potnega lista, ki mora biti veljaven vsaj še 6 mesec po pričetku potovanja in nepoškodovan. Vedno preverite, ali imate v potnem listu, kjer je prostor namenjen vizam, vsaj en prazen list. Vso odgovornost za veljavnost in prave potne dokumente nosi v tem primeru potnik. Prav tako je potrebno ob prijavi navesti številko vašega mobilnega telefona na katerega ste ves čas dosegljivi, saj vas bomo le tako lahko pred in med potovanje obvestili in stopili z vami v kontakt zaradi morebitnih nepredvidljivih okoliščin. Prav tako je že ob prijavi potrebno navesti vse vaše posebne želje (kar se tiče prehrane, enoposteljnih sob, dodatnih ležišč).

VIZUMI So določeni po diplomatskih meddržavnih dogovorih. Naše navedbe v programih potovanj oziroma v navodilih za potovanje ali v rubriki »podrobno o tem in onem«, so podatki o zahtevah za posamezne države, veljavne na dan priprave kataloga in veljajo za organizirana skupinska in paketna turistična potovanja za slovenske državljane. Dolžnost potnika pa je, da ima pred potovanjem urejene potrebne dokumente, vključno z vizumom. Odpoved potovanja zaradi neurejenih dokumentov (npr. vizuma, cepljenj) se ne smatra kot višja sila in podlega vsem stroškom odpovedi. Palma d.o.o. posreduje urejanje vizumov (za doplačilo), če nam pravočasno dostavite vso potrebno dokumentacijo, ki jo zahteva določeno diplomatsko predstavništvo, sicer smatramo, da si vizum urejate sami. Palma d.o.o. kot turistična agencija za svoje potnike priloži zahtevane kopije potrditve o prijavi na naše potovanje, za katero potrebujete vizum. Agencija ne more vplivati na odobritev in čas urejanja vizuma in ni odgovorna za zavrnitev vizuma (v večini primerov organi, ki vizum zavrnejo, niso dolžni podati razloga zavrnitve). Cena vizuma in posredovanje Palme d.o.o. ni všteto v ceni potovanja (razen tam, kjer ni drugače navedeno), ampak se plača posebej. Stroškov pridobitve vizumov Palma d.o.o. ne vrača v nobenem primeru.

CARINSKI PREDPISI (IMIGRATION IN VARNoSTNE SLUŽBE) Vsaka država ima svoje carinske predpise, ki določajo dovoljen vnos za osebno uporabo: večina dovoljuje vnos 1l alkohola, 200 cigaret in predmete za osebno uporabo. Vse dežele strogo kaznujejo prekupčevanje ali prenos orožja in mamil (nekatere s smrtno obsodbo), ilegalno trgovanje za antičnimi, kulturnimi in umetniškimi vrednostmi. Nekatere zahtevajo prijavo vsega tehničnega blaga (tudi fotoaparatov, video kamer, …), denarja, zlatnine, dragih kamnov, … Posledice in stroške nespoštovanja carinskih, zakonskih in diplomatskih predpisov, hišnih redov, uzanc in konvencij nosi potnik sam. Posebej bi vas radi opozorili, da lahko nespodobno obnašanje ali nespodobna oblačila potnikov privedejo do zavrnitve vstopa v državo, saj moramo spoštovati navodila, uzance in kulturo države v katero potujemo. Potnike tudi vljudno naprošamo, da s carinskimi organi primerno sodelujejo. V Dubaj npr. ni dovoljen vnos zdravil s psihotičnimi substancami (antidepresivi, pomirila, uspavala…) brez potrdila osebnega zdravnika o uživanju predpisanega zdravila. Strogo je prepovedan tudi vnos kakršnegakoli pornografskega materiala (revije, kasete, dvd-ji…)

CEPLJENJA V naših programih navajamo tudi zahteve držav, kar se tiče zdravstvenih predpisov, ki se prav tako tekom leta spreminjajo. Vsekakor predlagamo da se vsaj 1 mesec pred nameravanim potovanjem zglasite in pokličete na Inštitut za varovanje zdravja RS ali na enote v večjih slovenskih mestih, kjer boste dobili vse ustrezne informacije in opravili tudi vsa obvezna in priporočena cepljenja ter potrebno kemoprofilakso.

POLETI Letalski prevozi z vsemi storitvami so v celoti v pristojnosti letalskih prevoznikov. Vsak letalski prevoznik ima odprto prodajo in svoje pogoje, zlasti za skupinske in cenovno najugodnejše vozovnice. Če so po našem programu predvideni letalski prevozi že zasedeni, vam lahko ponudimo drugega prevoznika. Prav zaradi lažjih in tudi boljših potrditev priporočamo, da se za tovrstna potovanja odločite več mesecev vnaprej ali vsaj 30 dni pred odhodom. Če v roku, ki ga določi prevoznik skupina ni realizirana a imamo možnost dobiti novo rezervacijo za podobno ceno in odhode, si pridržujemo pravico potnikom ponuditi prilagojeni program zaradi sprememb na letalskih prevozih. Podobno velja za posebne lete, pri katerih je prav zaradi zgodnjega zagotavljanja odhodov potrebno s prijavami pohiteti. Pravica letalskega prevoznika je, da lahko brez predhodne najave, zaradi višje sile, tehnično - servisnih razlogov ali nerentabilnosti ukine let, spremeni vozni red odhoda, prihoda ali ponudi nadomestni let. Posebni oziroma charter leti niso v rednem sistemu letenja, zato lahko agencija samo zaprosi in s tem predvidi uro prihoda in vrnitve posebnega letala, končna potrditev časovnic pa je odvisna od razpoložljivosti kapacitet letalske družbe in potrjenih možnosti odletov in pristankov na posameznih letališčih. Zato si pridržujemo pravico in potnike na to posebej opozarjamo, da lahko pride do odstopanja in spremembe od predvidenega časa odhoda in vrnitve.

Zaradi tega si pridržujemo pravico do spremembe poteka programa v skladu z realnimi možnostmi, ne da bi bila pri tem okrnjena vsebina programa. Ker je med letalskim prevozom po predpisih, veljavnih v mednarodnem potniškem prometu za prtljago odgovorna izključno letalska družba, za morebitno izgubljeno ali poškodovano prtljago ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Prav tako si pridržujemo pravico spremembe letalskega prevoznika in letališča v primeru premajhnega števila udeležencev za poseben let, v primeru prezasedenosti kapacitet, sprememb voznih redov ali ugodnejših poletov z ostalih letališč. Ne odgovarjamo za zamude letal, kakor tudi ne za prisiljene spremembe vsebine programa in spremembo predvidenega odhoda ter povratka potovanja, ki nastanejo kot posledica zamud letalskega prevoznika.

PRIHODI IN ODHODI NA IN Z LETALIŠČA Po želji in proti doplačilu lahko organiziramo tudi prevoze z in na letališče Brnik, tako za skupine, kot tudi individualno. Zahtevajte dodatne informacije. V primeru, da je že v osnovno ceno vključen avtobusni prevoz iz Slovenije do katerega od bližnjih letališč, so odhodi predvideni iz Ljubljane in Celja v smeri proti Dunaju ali Budimpešti ter iz Celja, Ljubljane in Sežane v smeri proti Trstu ali Benetkam. V primeru, da potniki želijo prevoz doplačati in ob minimalnem številu vsaj 10 udeležencev pa tudi iz ostalih krajev npr. Maribora ali Kopra.

IZVEDBA OSNOVNEGA PROGRAMA - NE SPREGLEJTE Programi potovanja so pripravljeni tudi leto dni vnaprej; prijazno bi vas želeli opozoriti, da včasih ob končni izvedbi in potrditvi lahko pride do spremembe zaporedja v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij npr, plovbe ali pristankov na lokaciji. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa. Vse novosti sproti popravljamo na naših spletnih straneh in po objavi le teh, preneha veljavnost prvotnega kataloškega programa.

KATEGORIJE OBJEKTOV So označene z zvezdicami in veljajo po kategorizaciji države, v kateri se nahajate. Radi bi vas opozorili, da kategorizacija hotelov v arabskem svetu ne ustreza našim evropskim standardom, zato vam priporočamo, da se podrobno pozanimate o vseh posebnosti dežele kamor potujete. Prav tako je lokalnim navadam prilagojena tudi prehrana. Osnovna cena je podana za nastanitev v dvoposteljni standardni sobi, brez zagotovila razgledov, balkonov ipd. V kolikor je želja po nastanitvi treh oseb v eni sobi, potnike opozarjamo, da je tretje ležišče dodano in ni vedno enakovredno osnovnemu ležišču. Če se za bivanje v standardni dvoposteljni sobi z dodatnim ležiščem, ki je lahko tudi zofa, raztegljiva železna postelja ali včasih celo ležalnik odloči tudi tretja oseba, se tako izogne doplačilu za enoposteljno sobo, udobnost pa je vsekakor manjša. V kolikor so še kakšne posebnosti, so le te navedene v ceniku pri posamezni državi.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodniku Ta Palma, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe, izvedba programa ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. V primeru, da reklamacije na licu mesta ni bilo možno odpraviti, je obvezno potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik TA PALMA ali izvajalec storitev in oškodovani potnik. Reklamacijski zapisnik je tudi uradni dokument, da je potnik grajal storitev na kraju samem. Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v roku 60 dni oz. dveh mesecev po vrnitvi s potovanja/letovanja. Brez pisne reklamacije Ta Palma ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo pošlje na naslov: Ta Palma d.o.o., Lilekova 5, 3000 Celje. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Ta Palma take reklamacije ne bo obravnavala. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Višina odškodnine je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja, če po krivdi Ta Palma ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima Ta Palma pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili posebnih in splošnih pogojev potovanja in zakona.

KONČNA INFORMACIJA O POTOVANJU Je sestavni del programa in jo boste prejeli vsaj 5 dni pred odhodom ali v okviru danih možnosti tudi prej. V primeru, da informacije ne boste dobili pravočasno, o tem obvestite prodajno mesto, kjer ste vplačali vaše potovanje.

Za sva putovanaj iz kataloga Daleka putovanja vrijede Opći uvjeti te upute za turističke aranžmane koji se mogu naći na web stranici www.palma-travel.hr te su putnicima dostupni u tiskanom izdanju u Palminoj poslovnici i svim partner agencijama.
Za sva putovanja iz kataloga Daleka putovanja vrijede posebni uvjeti i upute:

 •     60 do 45 dana prije dana početka usluge – 10 % cijene aranžmana
 •     44 do 30 dana prije dana početka usluge – 30 % cijene aranžmana
 •     29 do 22 dana prije dana početka usluge – 50 % cijene aranžmana
 •     21 do 8 dana prije dana početka usluge – 80 % cijene aranžmana
 •     7 dana prije početka usluge uključujući i dan odlaska – 100 % cijene aranžmana
 •     Nedolazak bez otkaza -  100 % cijene aranžmana Kada je TA PALMA samo posrednik aranžmana, glavni organizator je druga agencija, vrijede opći uvjeti organizatora putovanja.

HOTELI I DRUGI OBJEKTI NA PUTOVANJU Kategorizacija smještajnih objekata: određena u skladu od strane nacionalnih turističkih zajednica i udruga u državi u koju se putuje i ravna se isključivo po njihovim nacionalnim kriterijima. Pri tome treba uzeti u obzir da kriteriji kategorizacije činjenično odstupaju od kriterija koji vrijede kod nas. Međutim, napominjemo i da postoje razlike između objekata iste kategorije i lanca u različitim državama.  Naš izbor kategorizacije je raznolik: od 3* do 5* te za dobru cijenu želimo ponuditi i kvalitetnu uslugu.
Različite nacionalnosti: su karakteristike svakog hotelskog i drugog objekta za odmor. Na putovanjima ćete sretati pripadnike različitih nacionalnosti, s različitim navikama i kulturom ponašanja. U većini primjera to je vrlo zanimljivo iskustvo i obogaćuje Vaše putovanje, a ponekad, može biti i zbunjujuće, te Vas upozoravamo da na to nemamo utjecaj. Smještaj u sobama i korištenje hotelskih usluga: prema Općim uvjetima, na dan dolaska u sobu možete ući poslije 14.00 sati, a na dan odlaska, potrebno ju je napustiti do 10.00 sati ili u skladu s hotelskim kućnim pravilima, a ne prema vremenu odlaska i dolaska. Nakon preuzimanja ključa ili kartice sobe, provjerite da li je soba dobro pripremljena za boravak. U suprotnom, o svim nepravilnostima obavijestite recepciju i našeg predstavnika na destinaciji. Ako se nepravilnosti ne otklone u određeno vrijeme ili sobu nije moguće zamijeniti, potrebno je sastaviti reklamacijski zapisnik, bez kojeg kasnije primjedbe neće biti uzete u obzir i neće se moći riješiti. Naša jedina vodilja i želja je zadovoljan putnik te zato želimo da se sve nepravilnosti riješe na licu mjesta. U slučaju kašnjenja leta ili dolaska u hotel kasno noću ili u ranim jutarnjim satima, putnici nemaju pravo na povrat jednog noćenja, osim ako se broj noćenja ne promijeni. Za noćenje se gleda vrijeme od približno 14.00 sati na predviđen dan dolaska do približno 11.00 sati na dan odlaska. U osnovnu cijenu aranžmana uključen je smještaj u standardnim dvokrevetnim sobama, u slučaju posebnih želja i uz doplatu putnicima možemo rezervirati nadstandardne sobe, suite, obiteljske sobe ili vile – potvrda je ovisna o raspoloživosti kapaciteta i potrebno ju je obavezno najaviti kod rezervacije. Ukoliko u standardnoj dvokrevetnoj sobi boravi više osoba (odrasli ili djeca) posebno upozoravamo, da će biti smješteni na dodatnim ili pomoćnim ležajima koji po veličini i udobnosti nisu jednaki uobičajenom krevetu i ne odgovaraju standardu smještaja osoba na osnovnim krevetima. Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakvu pismenu ili usmenu informaciju, dobivenu od strane ovlaštene agencije organizatora, koja nije u skladu s opisom usluga u njegovu programu. Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da te najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da se najčešće radi o dvokrevetnoj sobi s pomoćnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja drugih dviju osoba. Obično se radi o krevetu na razvlačenje koji po veličini i udobnosti nije jednak uobičajenom krevetu i primjeren je za dijete.

ZRAKOPLOVNI PRIJEVOZI Svi zrakoplovni prijevozi su isključivo odgovornost zrakoplovne kompanije te agencija nažalost nema utjecaja. Zračni prijevoznik može promijeniti cijenu i vrijeme prijevoza, cijenu zrakoplovnih i sigurnosnih pristojbi te dodatak za gorivo bez prethodne obavijesti. Isto se mogu mijenjati uvjeti prijenosa dozvoljene težine prtljage,  također i ručne, kao i postupak kontrole putnika i prtljage. Zrakoplovni prijevoznik zbog tehničkih ili organizacijskih razloga ima pravo promijeniti dan, vrijeme leta, tip zrakoplova ili ponuditi zamjenski let. Zbog navedenih i organizacijskih razloga (korištenje drugog zrakoplovnog prijevoznika, zbog popunjenosti kapaciteta, promjene cijene) Ta Palma zadržava pravo na promjenu voznog reda, tipova zrakoplova, prijevoznika i itinerera leta (međuslijetanja za vrijeme leta, letovi preko drugih zračnih luka i sl.). Promjene u vremenima letova mogu nastati u svakom trenutku, dani i vremena letova u katalogu su informativnog karaktera te su objavljeni nekoliko mjeseci prije vašeg polaska. Stoga, svi podaci navedeni u katalogu samo su u informativne svrhe i nisu obvezujući. Točna vremena letova i konačne informacije biti će objavljene na našoj web stranici, a vi ćete pravovremeno biti obaviješteni o svim možebitnim promjenama. Isto tako može doći do kašnjenja letova zbog različitih razloga: hitni radovi na održavanju, štrajkovi, loše vrijeme, preopterećenosti zračnog prostora te tehničko operativne poteškoće. Ta Palma nažalost nema utjecaja te ne snosi odgovornost za kašnjenje zrakoplova. Za dodatne troškove ili neiskorištene usluge te druge štete uzrokovane kašnjenjem zrakoplovnog prijevoznika, Ta Palma nažalost ne prihvaća odgovornost“. Zrakoplovne karte putnici dobivaju za polazak i povratak obično u zračnoj luci od Palminog predstavnika, zajedno sa svim putnim dokumentima. Za putnike koji su uplatili samo zrakoplovne karte, vrijedi posebna napomena,  da najmanje 48 sati prije leta provjere točno vrijeme polaska zrakoplova. Za  prijevoz prtljage agencija ne odgovara, niti za oštećenu, niti za izgubljenu prtljagu. Ukoliko dođe do problema vezano za prtljagu, odmah se obratite osoblju direktno u zračnoj luci, odjelu „Izgubljeno i nađeno“, gdje ćete dobiti odgovarajući zapisnik i evidencijski broj. Naknadni prigovor prijevoznik neće uvažiti.

CARINSKI PROPISI (IMIGRATION I SIGURNOSNE SLUŽBE) Svaka zemlja ima svoje carinske propise, koji zahtijevaju dopušten ulaz za osobnu upotrebu: većinom je dozvoljen unos 1L alkohola, 200 kutija cigareta i predmeta za osobnu upotrebu. Sve zemlje strogo kažnjavaju trgovinu ili prijenos oružja i opijata (neki sa smrtnom kaznom), ilegalno trgovanje antikvitetima, umjetničkim i kulturnim vrijednosti. Neki zahtijevaju registraciju svih tehničkih dobara (uključujući fotoaparate, video kamere ...), novaca, zlata, dragog kamenja, ... Posljedice i troškovi nepoštivanja carinskih, zakonskih i diplomatskih pravila, kućnih redova, običaja i konvencija putnik snosi sam. Posebno upozoravamo, da nedolično ponašanje ili nepristojno odjevanje putnika može dovesti do odbijanja ulaska u zemlju, budući da moramo poštivati upute, uobičajenu praksu i kulturu zemlje u koju se putuje. Putnici se mole da sa carinskim vlastima surađuju na odgovarajući način.

GRUPNA PUTOVANJA Su vođena putovanja od strane iskusnih vodiča ili pratitelja putovanja, za koje je potreban minimalni broj prijavljenih putnika. Vodič ili pratitelj puta uređuje tehnički dio putovanja, pomom pri prijavi na let, smještaj, kontakt sa lokalnim agentima i vodičima. Kod svih uključenih razgleda priključiti će se i lokalni vodič, većinom su uključene sve ulaznice ukoliko u programu nije drugačije navedeno.

INDIVIDUALNA PUTOVANJA Su bez pratnje Palminog vodiča, programi su izvedeni od strane naših lokalnih partnera i uz pratnju lokalnih vodiča (na engleskom, njemačkom, talijanskom, fransuckom jeziku). Prednost takvog putovanja je, naravno, Vaš osobni izbor mjesta i datuma polaska na putovanje. Po konačnoj uplati aranžmana dobiti ćete sve potrebne informacije te vouchere koje je potrebno predati lokalnom partneru, hotelu, lokalnom vodiču, prijevozniku, zrakoplovne karte, i naravno, sve važne telefonske kontakte naših lokalnih agenata kao i dežurni kontakt mobitel Palme u slučaju hitne intervencije. Lokalni agent biti će Vam na raspolaganju za dodatne smjernice, informacije, izlete i razglede. Svaku nepravilnost koja se dogodi za vrijeme pojedinog putovanja, potrebno je obavezno reklamirati na samom mjestu događaja, lokalnoj agenciji, vodiču, hotelijeru ili prijevozniku. U slučaju da reklamaciju nije moguče riješiti na licu mjesta, potrebno je pribaviti odgovarajuću pismenu potvrdu, inače naknadne reklamacije TA Palma neće biti u mogućnosti riješiti.

POSEBNE ŽELJE PUTNIKA Prilikom rezervacije  i ukoliko je to moguće, prihvaćamo posebne želje, ali njihovo izvršavanje ovisi o hotelu  i za njih ne preuzimamo odgovornost (točno određena soba, pogled iz sobe, blizina soba dvije obitelji, kat, veličina sobe itd.). Jednokrevetne sobe su u većini hotela u određenom broju, pri čemu putnik pri smještaju u jednokrevetnoj sobi mora uzeti u obzir da one najčešće ne odgovaraju standardu dvokrevetne sobe, obično su manje i imaju lošiji položaj.

ŠTO JE POTREBNO UVAŽITI NA PUTOVANJIMA: ZEMLJE ZA ODMOR I PUTOVANJE Saznajte više o zemlji u koju putujete (putni dokumenti, viza, cijepljenje, sigurnosni uvjeti) i poštujte vjersku i kulturnu tradiciju, običaje, navike, standarde i zakone, koji vrijede na destinaciji. Budite spremni te sve značajke uzmite u obzir i na razmatranje. Nemojte da Vas iznenadi drugačiji ritam života, čistoća i točnost, u različitim zemljama se drugačije vrednuju nego kod nas. Prihvatite svaku zemlju i ljude sa svim pozitivnim i negativnim osobinama te ćete tako lakše moći uživati. Čak prihvaćanje različitosti može biti jedinstven izazov. Ako putnik svojim ponašanjem i nastupom krši zakone i propise zemlje u kojoj se nalazi, zadržavamo pravo, da putnika s putovanja uklonimo o njegovom trošku. Dužan je pokriti sve novonastale troškove i nema pravo tražiti povrat troškova za neiskorišten dio putovanja odnosno plaćeni aranžman.

ZAŠTITA LJUDI I KULTURA Putovati znači upoznavati strane kulture, običaje i tradiciju. Poštujte kulturu i ljude, u javnosti se oblačite tako da ne vrijeđate vjerske osjećaje domaćina. Tražite dopuštenje ukoliko želite fotografirati ljude i ne zaboravite, u zemlji ste gosti i ako Vam nešto ne odgovara, riješite to na primjeren i kulturan način. Ne zaboravite da će ljubaznost i lijepa riječ prije riješiti probleme i nesporazume.

KLIMA Zbog različite klime, okoliša i navika, moguća je pojava različitih insekata i manjih životinja i gmazova u hotelu ili u drugim objektima. Ukoliko se to dogodi, obavijestite hotelsko osoblje. Preporučujemo da nabavite sredstvo protiv insekata i električni adapter za utičnicu protiv komaraca.

TEHNIČKI STANDARDI Željeli bismo Vas upozoriti, da u većini zemalja gdje ćete putovati, ne raspolažu sa tehničkim standardima na koje ste navikli kod kuće. To se može vidjeti u prijevoznim sredstvima, opremi objekata, održavanju, a popravci traju mnogo dulje.

PRAVILA OBLAČENJA Obuća i odjeća neka bude udobna te uzmite u obzir kulturne i vjerske običaje zemlje u koju putujete. Preporučujemo odjeću izrađenu od prirodnih materijala, pokrivala za glavu, naočale za zaštitu očiju i kreme. „Dress code“ vrijedi osobito u hotelima više kategorizacije i restoranima. Pri ulasku u hramove i druga svetiša potrebno je slijediti upute lokalnih predstavnika, često je potrebno skinuti obuću i pokriti sve dijelove tijela. Detaljnije informacije biti će dostupne u pojedinačnom programu sa završnom obavijesti.

POSREDOVANJE NEPRAVILNOSTI I REKLAMACIJE Biti će nam vrlo žao ako putovanje neće ispuniti Vaša očekivanja ili ukoliko ćete doživjeti neugodnosti i nepravilnosti. Kod takvog događaja, odmah se obratite našem predstavniku na destinaciji, vodiču ili lokalnom agentu, a oni će učiniti sve da se nepravilnost riješi na licu mjesta. U slučaju da se, ovisno o sadržaju, reklamacija može riješiti na licu mjesta (npr. nezadovoljavajuća čistoća sobe, uređenje, položaj sobe i sl.), a putnik se nije pritužio na nepravilnost na licu mjesta i o nepravilnosti nije obavijestio navedene osobe, računa se da se putnik slaže s tako odrađenom uslugom i s tim je izgubio pravo na ulaganje kasnijih reklamacija sa zahtjevom za smanjivanjem cijene usluge odnosno isplate štete. Na svaku reklamaciju potrebno se pritužiti na licu mjesta, a u slučaju da reklamaciju na licu mjesta nije bilo moguće riješiti, zajedno sa hotelijerom/predstavnikom lokalne agencije i našim predstavnikom na destinaciji potrebno je ispuniti reklamacijski zapisnik, kojeg potpisuju navedene osobe. Zapisnik je potrebno priložiti uz Vašu pismenu pritužbu na adresu: Palma d.o.o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Odjel za Kvalitetu. Ukoliko to ne napravite, smatramo da na usluge nemate pritužbi te kasnije reklamacije nećemo uvažiti.

POGREŠKE U KATALOGU Vrlo se trudimo kako bi ih bilo što manje i da bi sve cijene, informacije i opisi bili pravilni. Zbog velikog opsega informacija mogu nastati pogreške za što se iskreno ispričavamo. Kada se pogreška otkrije, o tome obavijestimo sva naša prodajna mjesta i pravilne podatke ponovno objavimo na našoj web stranici, koja je vidno aktualna i opremljena sa svim novim informacijama. Ljubazno Vas molimo, da sve podatke provjeravate na www.palma-travel.hr, a ukoliko Vam web stranica nije dostupna s veseljem ćemo program posredovati na vašu kućnu adresu ili preko elektronske pošte. Kada je pogreška ispravljena na web stranici, s time prestaje važiti informacija u katalogu.

POSEBNI UVJETI ZA KRSTARENJA
 
I. OPĆE ODREDBE
Za programe krstarenja vrijede neke specifičnosti, zato smo pripremili posebne uvjete i upute koje su sastavni dio Ugovora o organiziranom putovanju tj. krstarenju između agencije TA Palma i putnika. Opći uvjeti za paket aranžmane dostupni su i na svim našim prodajnim mjestima i na web stranicama www.palma.si te www.palma-travel.hr.
 
II. REZERVACIJA I PLAĆANJE
Putnik može rezervirati krstarenje u svim poslovnicama TA Palma i u svim ovlaštenim agencijama. Pri sklapanju Ugovora putnik je dužan uplatiti najmanje 30 % od iznosa aranžmana i trošak rezervacije. Ostatak iznosa plaća najmanje 30 dana prije putovanja. Ako je do početka putovanja ostalo manje od 30 dana, plaća cijeli iznos odmah prilikom rezervacije.
 
III. OTKAZ PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
Putnik ima pravo otkazati putovanje o čemu je dužan u pisanom obliku obavijestiti prodajno mjesto u kojem je uplatio aranžman. Ukoliko putnik otkazuje Ugovor o putovanju/krstarenju, TA Palma ima pravo zaračunati storno troškove zbog otkaza Ugovora o putovanju sukladno uvjetima brodara, a iznos storno troškova ovisi o trenutku/vremenu otkaza putovanja od strane putnika. Ukoliko putnik otkaže ugovor o putovanju, po Ugovoru je dužan TA Palma pokriti troškove po ljestvici troškova u slučaju otkaza. Visine naknada storno troškova ovise o početku usluge krstarenja te o trenutku kada putnik otkazao Ugovor o putovanju.
 
GRUPNI POLASCI:
• do 90 dana prije polaska storno troškovi iznose 790,00 kn na putnika;
• od 89 dana do 60 dana prije polaska, putnik plaća 30% od vrijednosti putovanja;
• od 59 dana do 45 dana prije polaska, putnik plaća 50 % od vrijednosti putovanja;
• od 44 dana do 20 dana prije polaska, putnik plaća 75 % od vrijednosti putovanja;
• 19 dana prije polaska ili manje putnika plaća 100 % (na dan polaska plaća i lučke pristojbe)
 
INDIVIDUALNI POLASCI
Ljestvica troškova otkaza za brodsku kompaniju Costa Crociere:
• do 90 dana prije polaska: 25% iznosa bez lučkih pristojbi (vrijedi samo za krstarenje oko svijeta)
• do 60 dana prije polaska storno troškovi iznose 390,00 kn na putnika ( 50% iznosa – krstarenje oko svijeta)
• od 59 dana do 45 dana prije polaska putnik plaća 20% od vrijednosti putovanja (50% iznosa – krstarenje oko svijeta)
• od 44 dana do 30 dana prije polaska putnik plaća 30% od vrijednosti putovanja (50% iznosa – krstarenje oko svijeta )
• od 29 dana do 15 dana prije polaska putnik plaća 50 % od vrijednosti putovanja (75% iznosa – krstarenje oko svijeta )
• od 14 dana do 6 dana prije polaska putnik plaća 75 % od vrijednosti putovanja (100% iznosa – krstarenje oko svijeta )
• - 5 dana prije polaska ili manje, putnik plaća 100 %.
 
Ljestvica troškova otkaza za brodsku kompaniju MSC:
Krstarenja koja traju 15 dana ili manje:
• od 75 dana do 46 dana prije polaska 5 % od vrijednosti putovanja;
• od 45 dana do 31 dana prije polaska 25 % od vrijednosti putovanja;
• od 30 dana do 16 dana prije polaska 50 % od vrijednosti putovanja;
• od 15 dana do 7 dana prije polaska 75 % od vrijednosti putovanja ;
• 6 dana prije polaska ili manje putnik plaća 100 % od vrijednosti putovanja.
 
Krstarenja koja traju 15 dana ili više:
• od 89 dana do 76 dana prije polaska 5% od vrijednosti putovanja;
• od 75 dana do 61 dana prije polaska 25% od vrijednosti putovanja;
• od 60 dana do 46 dana prije polaska 50% od vrijednosti putovanja;
• od 45 dana do 16 dana prije polaska 75% od vrijednosti putovanja;
• 15 dana prije polaska ili manje putnik plaća 100% od vrijednosti putovanja;
 
Krstarenja koja traju 5 dana ili manje:
• od 60 dana do 45 dana prije polaska putnik plaća depozit (visina depozita se razlikuje);
• od 44 dana do 30 dana prije polaska 50% od vrijednosti putovanja (tj. depozit ukoliko je veći);
• od 29 dana do 15 dana prije polaska 75% od vrijednosti putovanja (tj. depozit ukoliko je veći);
• 15 dana prije polaska ili manje putnik plaća 100% od vrijednosti putovanja;
 
Krstarenja koja traju 6 dana ili više:
• od 75 dana do 56 dana prije polaska putnik plaća depozit (visina depozita se razlikuje);
• od 55 dana do 29 dana prije polaska 50% od vrijednosti putovanja (tj. depozit ukoliko je veći);
• od 28 dana do 15 dana prije polaska 75% od vrijednosti putovanja (tj. depozit ukoliko je veći);
• 15 dana prije polaska ili manje putnik plaća 100% od vrijednosti putovanja;
 
Ljestvica troškova otkaza za brodsku kompaniju Holland America:
Krstarenja po Aziji; Africa Explorer; Australija i Novi Zeland; Havaji, Tahiti i Marquesas (28 dana ili više); Južna Amerika,
Antarktik i Amazonija, Krstarenja po južnom Pacifiku
• do 74 dana prije polaska po uvjetima brodara (točan iznos će biti poznat pri rezervaciji);
• od 73 do 43 dana prije polaska 50% od vrijednosti putovanja;
• od 42 do 22 dana prije polaska 75% od vrijednosti putovanja;
• od 21 dana ili manje prije polaska 100% od vrijednosti putovanja.
Sva ostala krstarenja Holland America
• do 46 dana prije polaska po uvjetima brodara (točan iznos poznat prilikom rezervacije);
• od 45 do 29 dana prije polaska 50% od vrijednosti putovanja;
• od 28 do 16 dana prije polaska 75% od vrijednosti putovanja;
• od 15 dana ili manje prije polaska 100% od vrijednosti putovanja.
Putnik nema pravo na nikakav povrat u sljedećim primjerima:
• ukoliko se pravovremeno ne stigne u luku;
• ukoliko iz bilo kojih razloga prijevremeno napusti krstarenje;
• ukoliko nema valjanih dokumenata (osobnih dokumenata, viza..).
 
Opći uvjeti za ostale brodske kompanije su na raspolaganju u poslovnicama.
Neovisno o gore navedenim troškovima otkaza putovanja, postoji mogućnost i viših troškova i to onda kada isto uvjetuju važeći uvjeti prodaje te ih nalažu poslovni partneri. Za grupna krstarenja vrijede posebni opći uvjeti otkaza. U slučaju otkaza od strane organizatora ili putnika, putnik nema pravo na naknadu troškova za vizu, troškova za cijepljenje i trošak putnog osiguranja.
 
IV. PROMJENA REZERVACIJE
Putnik može promijeniti određene elemente rezervacije, ukoliko to brodar dozvoljava. Ako putnik želi na rezervaciji promijeniti ime i prezime putnika to mora učiniti najkasnije do 8 dana prije polaska. Svaku promjenu kasnije plaća 390,00 kn po osobi, kao i dodatne troškove i usluge koje naruči nova osoba koja putuje. Ponekad promjene na rezervaciji nisu moguće. Organizator (brodar) zadržava pravo izmjene broja kabine (iste ili više kategorije), turnusa za večeru bez naknade. Zbog vremenskih uvjeta i drugih prirodnih pojava brodar zadržava pravo promjene rute i itinerera. Brodar zadržava pravo u svakom trenutku zamijeniti kabinu unutar iste ili više kategorije. U slučaju kada nije moguće rezervirati kabine sa brojevima (garantirane kabine), brodar zadržava pravo dodijeliti kabinu za osobe sa invaliditetom ili zaklonjenim pogledom u istoj ili višoj kategoriji.
 
V. PRIJEVOZ OPREME
Agencija Palma ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koju je putnik pretrpio zbog kašnjenja ili otkazivanja usluga prijevoznika za prijevoz do mjesta početka putovanja.
 
VI. PRIJEVOZI NA INDIVIDUALNIM KRSTARENJIMA
Agencija Palma za individualne prijevoze surađuje sa tvrtkom Goopti. Opći uvjeti za pružanje i organiziranje prijevoza osoba s prijevoznikom GoOpti su objavljeni na web stranici www.GoOpti.com. U nastavku je sažetak ovih općih uvjeta.
Prijevoz do luke
Dan prije polaska do luke, putnik je preko sms-a ili e-mail pošte obaviješten o točnom satu polaska i o kontaktu vozača. Prijevoz do luke zbog polazaka putnika s drugih lokacija, može trajati duže nego što je za to udaljenost predviđeno.
Prijevoz iz luke
Dan prije prijevoza iz luke, putnike je preko sms-a ili e-mail pošte obaviješten o točnom satu polaska i o kontaktu vozača. Predviđeni polazak iz luke je između 11.00 i 13.00 h, a odstupanje od predviđenog vremena može biti do najviše 2 h. Putnik će o odstupanju biti pravovremeno obaviješten. Prijevoz možete trajati dože od uobičajenog.
Mogućnost doplate
Mogućnost transfera s kućne adrese uz određene doplate.
Otkaza od strane putnika
Za otkaz prijevoza do jednog mjeseca prije polaska na krstarenje troškova nema, do 14 dana prije polaska iznose 50% cijene prijevoza i manje od 14 dana troškovi iznose 100%.
VI. Grupni ili individualni polazak
Svaki grupni polazak postavljen je na minimalni broj putnika za koje agencija Palma osigurava slovenskog vodiča/pratitelja. Ako nije drugačije navedeno minimalni broj putnika za garanciju grupnog polaska je 30 putnika. Ako se prijavi manji broj putnika, putovanje je individualno, bez pratitelja. Ukoliko je pri grupnom polasku navedena mogućnost doplate transfera do luke, isti će biti organiziran u slučaju prijave minimalno 30 putnika. U slučaju da se prijavi manji broj putnika, transfer je moguće organizirati preko prijevoznika GoOpti, po njihovim uvjetima. Putnikov otkaz putovanja vrijedi po III. Članu posebnih uvjeta za krstarenje. Pri tematskim krstarenjima je potreban minimalni broj prijavljenih putnika za izvedbu tematskog krstarenja, u suprotnom slučaju, krstarenje će biti individualno ili otkazano.
 
VII. TRUDNOĆA I KRSTARENJE
Brodske kompanije nemaju adekvatnu medicinsku opremu za porođaj, stoga ne mogu prihvatiti trudnice čija trudnoća na zadnji dan krstarenja prelazi 24 tjedna i više. Kompanija i/ili prijevoznik zadržavaju pravo da odbiju mogućnost ukrcaja putnice koja je u visokoj trudnoći i u takvom slučaju ne preuzimaju nikakvu odgovornost.
 
IX. DJECA DO 2 GODINE NA KRSTARENJU
Neke brodske kompanije ne prihvaćaju djecu mlađu od 6 mjeseci ili čak mlađu od 12 mjeseci za prekooceanska krstarenja ili krstarenja duža od 15 dana.
 
X. ZAVRŠNE ODREDBE
Posebni uvjeti za krstarenja se koriste zajedno sa Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane agencije Palma i odnose se na sva krstarenja u organizaciji brodara MSC Crociere, Costa Crociere, Norwegian Cruise Line i AmaWaterways.
Opći uvjeti ostalih brodskih prijevoznika su na raspolaganju u Palminim poslovnicama.

U TA Palma pokušavamo na svojoj web stranici zagarantirati točnost i ažurnost svih podataka. Usprkos tome nemamo utjecaja na moguću neaktivnost web stranice ili moguće sistemske pogreške koje nastaju prenošenjem podataka iz našeg rezervacijskog sistema na web stranicu. Izračun i informacije o raspoloživim kapacitetima koje dobivate upotrebom našeg alata za izračun i pregled raspoloživih kapaciteta, informativne je prirode. Nakon postavljenog upita ili rezervacije putem Internet stranice, kontaktirati će vas naši prodajni savjetnici te vam potvrditi ponudu odnosno po potrebi dopuniti i o tome vas obavijestiti. Internet rezervacija/upit nije konačna kupovina ljetovanja/putovanja i nije obvezujuća za prodavatelja niti za kupca. Podatke koje upisujete u obrazac za Internet rezervaciju/upit ćemo upotrijebiti samo kao namjenu vaše kupovine. TA Palma ne preuzima odgovornosti za moguće viruse koji se korisniku prenose s te Internet stranice i preporuča se da se korisnici zaštite prije prijenosa informacija s te stranice.